ಜೀವ‌ನ‌

ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಮ್ಮ‌ನ‌ಸು,
ರ‌ಸ‌ಗ‌ಳ‌ ಪ‌ರಿಚ‌ಯ‌ ಮ‌ರೆತು
ಯೋಚ‌ನೆಗ‌ಳ‌ ಕ‌ಳ‌ಚಿಕೊ0ಡು

Hruದ‌ಯ‌ದ‌ ಕೋಟೆ ಮುಚ್ಚಿರ‌ಲು,
ನೆನ‌ಪುಗ‌ಳ‌ ಮುಸುಕಿಹಾಕಿದೆ
ಭಾವ‌ನೆಗ‌ಳ‌ ನ‌0ಟು ಬಿಡಿಸಿಕೊ0ಡು

ಆದ‌ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಕಿ0ಚಿತ್ ಆಸೆ,
ಮ‌ತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವ‌ನ‌ ಪುನ‌ರಾರ‌0ಭಿಸುವ‌0ತೆ
ಸುಖ‌ದು:ಖ‌ಗ‌ಳೆರ‌ಡ‌ನು ಅನುಭ‌ವಿಸಿಕೊ0ಡು.

Man of dreams.

Far in my thoughts
The smile he brought
I tried not to smile back
My fears buried in a sack

It wasn't a big deal
Trying to have me sealed
Was too little a shy Baby
And that's my way

He came sat and chuckled
There I lay all buckled
No words pour
Everything seem so sour

Hustle and bustle
Noises heard
He walked away
This time not to return this way.
Check!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...