ಜೀವ‌ನ‌

ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಮ್ಮ‌ನ‌ಸು,
ರ‌ಸ‌ಗ‌ಳ‌ ಪ‌ರಿಚ‌ಯ‌ ಮ‌ರೆತು
ಯೋಚ‌ನೆಗ‌ಳ‌ ಕ‌ಳ‌ಚಿಕೊ0ಡು

Hruದ‌ಯ‌ದ‌ ಕೋಟೆ ಮುಚ್ಚಿರ‌ಲು,
ನೆನ‌ಪುಗ‌ಳ‌ ಮುಸುಕಿಹಾಕಿದೆ
ಭಾವ‌ನೆಗ‌ಳ‌ ನ‌0ಟು ಬಿಡಿಸಿಕೊ0ಡು

ಆದ‌ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಕಿ0ಚಿತ್ ಆಸೆ,
ಮ‌ತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವ‌ನ‌ ಪುನ‌ರಾರ‌0ಭಿಸುವ‌0ತೆ
ಸುಖ‌ದು:ಖ‌ಗ‌ಳೆರ‌ಡ‌ನು ಅನುಭ‌ವಿಸಿಕೊ0ಡು.

Man of dreams.

Far in my thoughts
The smile he brought
I tried not to smile back
My fears buried in a sack

It wasn't a big deal
Trying to have me sealed
Was too little a shy Baby
And that's my way

He came sat and chuckled
There I lay all buckled
No words pour
Everything seem so sour

Hustle and bustle
Noises heard
He walked away
This time not to return this way.
ಅನುರಾಗ‌

ಒ0ದೇ ನೋಟ‌ದಿ0ದ‌
ಅನುರಾಗ‌ ಅರ‌ಳಿತು
ಮ‌ನ‌ದ‌ಲ್ಲಿ ಸ‌0ಗೀತ‌ದ‌
ಸ‌ರಿಗ‌ಮ‌ ನುಡಿಯಿತು

ಮಿ0ಚಿನ‌ ವೇಗ‌ದ‌ಲ್ಲಿ
ತಾಕಿತು ಅವ‌ಳ‌ ನ‌ಗು
ಮ‌0ಜುಗೆಡ್ಡೆಯ‌0ತ‌ಹ‌
ನ‌ನ್ನೆದೆ ಕ‌ರ‌ಗಿತು

ಆನ‌0ದ‌ ಬಾಶ್ಪ‌
ವ‌ಜ್ರ‌ದ‌0ತ‌ಹ‌ ಅವಳ‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ‌ ಕ‌ಣ್ಣ‌ಲಿ
ಮಾತೆ ಹೊರ‌ಡ‌ದು
ಗ‌ರ‌ ಬ‌ಡಿದ‌0ತಿದ್ದ‌ ನ‌ನ್ನ‌ ನಾಲ‌ಗೆಯ‌ಲಿ

ನುಡಿದ‌ವು ಹ್ರುದ‌ಯ‌ಗ‌ಳು
ಪ್ರೇಮ‌ದ‌ ಭಾಷೆಯ‌ಲಿ
ತೇಲಿ ಹೋದೆವು
ಸ‌ಮಾಗ‌ಮ‌ದ‌ ಅಲೆಯ‌ಲಿ

Life & Situations


Alone, accompanied by thoughts
Colorful, in shades of black and grey
life, flows in an unknown pattern
complex, situations that come by
love, only that sustains

A day just like that .. what I see & remember..


After having attended the posh & pomp celebrations at a house warming ceremony at the relative's we hit the road to get back to destination home sweet home.
It was not the usual route we'd take, that's cos we had to hire an auto and the driver took the shortest path available.

 Oh! what a pleasing sight it was passing through the roads that once were a common hangout . be it a local movie in those single screen theaters, shopping in the only famous center around then, snacks to much on in the hotels well known then ( much before the Italian, Mexican and Chinese cuisine dwelled into business here). nostalgia hit the passing soul as it crossed this familiar part of city..

This post is mainly aimed at those who know the Bangalore of 80's & 90's .. Hope you remember the roads of Majestic. Guess you know what it feels like.

Check!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...