ಪಲ್ಲವಿಯ ಜೋಡಣೆ...

ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಜೋಡಣೆ
ಎನಿದೋ ಈ ಕವಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಅನುರಾಗದ ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಮಿಶ್ರಿತ ಜೀವನದ ಸಿಹಿಕಹಿ

ಒಲವ ಒನಪು ಕರಾಳ ನೆನಪು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಾಕಿದೆ ಈ ಮನಸು
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಳೆದು ಹೊಯಿತು ಮೈಮನ
ಝಲ್ ಎಂದಿದೆ ಕಾಣದ ಎದೆಯ ಕಂಪನ

ಏತಕೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಮಂಥನ
ನಡೆ ಸಾಗಿಸು ಹೊಸ ಪಥದಿ ಸಂಚಲನ
ನಗೆ ಬೀರಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮನಸ ಹೊಂಗಿರಣ

- ಅಶ್ವಿನಿ

2 comments:

veena krishnakumar said...

Thanks Aswini for dropping by my blog. Wow!!!after a very long time i am seeing a Kannadaa blog. :-) me from Karnataka too:-)Following you:-)

ಅಶ್ವಿನಿ said...

@Veena: I have been checking out the new recepies you come up with from quite sometime now. Nice to hear that you are from Bangalore too. I've tried to rant about things that come to my mind. Thanks for stopping by and reading them.

Check!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...