*!ಬಾನಾಡಿ!*


 • ಹಕ್ಕಿ ಮರಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತು

 • ಚಿತ್ತ ಬ೦ದೆಡೆ ಹಾರ ಹೊರಟು

 • ಬಾನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಒಡೆಯನೆ೦ದು ಅರಿತು

 • ಸ೦ಭ್ರಮ ಸ೦ತಸ ತನ್ನ ಪಾಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 • ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ

 • ಮರಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ೦ಕಟ

 • ಗೊ೦ದಲದಿ ಮನವು ಸಿಲುಕಿ

 • ಭಯದ ಸ್ವರದಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ

 • ಹುಸಿ ಧೈರ್ಯ ಹೃದಯ ತಾಕಿ

 • ತಾಯ ಮಡಿಲ ಅರಸಿ

 • ಗೂಡಿನೆಡೆಗೆ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸಿ
 • ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹಾರಿ ಬ೦ದಿಹೆ

 • ಗೂಡ ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿ೦ತಿಹೆ
 • ಅನುಭವದ ಪಾಠ ಮೀರಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ

 • ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ

 • ಧೈರ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿದೆ

 • ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ
 • ಮಳೆ ,ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ನಿ೦ತ ಕ್ಷಣವೆ

 • ಮರಿಯು ಸ೦ತಸದಿ ಹಾರಿತು ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಯಣಕೆ- ಅಶ್ವಿನಿ

No comments:

Check!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...